Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a office@scootandride.rs ili telefonom za reklamacije 011/276-1955

Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu robe.

Ako otklanjanje nedostataka  nije moguće niti popravkom niti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da zahteva raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

Kupac ima pravo na otklanjanje nedostataka  na proizvodima  isključivo uz račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

Garantni rok za sve proizvode iz proizvodnog  portfolia je 12 meseci, osim ukoliko drugačije nije naznačeno na garantnom listu koji se dobija uz proizvod.